Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Thông báoTHÔNG BÁO V/v treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

Ngày 28/08/2023 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

TH Ị TRẤN THỌ XUÂN

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

                                Thị trấn Thọ Xuân, ngày 28  tháng 8  năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

 

Kính gửi:   Cán bộ và nhân dân tr ên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

 

Thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn Thọ Xuân về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9/2023. UBND thị trấn Thọ Xuân đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân  thực hiện treo cờ Tổ quốc nhằm hưởng ứng ngày lễ trọng đại của đất nước.

          Thời gian treo cờ tổ quốc từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9/2023.

          UBND  thị trấn đề nghị các ông, bà trưởng các khu ph có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ tổ quốc trên địa bàn dân cư của khu ph mình, nhắc nhở các hộ gia đình thay những lá cờ cũ, rách, phai màu; thay thế bằng lá cờ mới để tạo không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Việc treo Cờ Tổ quốc trong mỗi dịp lễ, tết là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, giàu mạnh... Đó còn thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Vậy UBND  thị trấn Thọ Xuân thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân được biết và cùng  nhau thực hiện theo thông báo này./.     

                                                        

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đài truyền thanh(t/b);

- Lưu VH.

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                 Thái Xuân Kiên

 

                                                                                    

  

Thông báoTHÔNG BÁO V/v treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

Đăng lúc: 28/08/2023 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TH Ị TRẤN THỌ XUÂN

 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

                                Thị trấn Thọ Xuân, ngày 28  tháng 8  năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

 

Kính gửi:   Cán bộ và nhân dân tr ên địa bàn thị trấn Thọ Xuân.

 

Thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn Thọ Xuân về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9/2023. UBND thị trấn Thọ Xuân đề nghị toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn Thọ Xuân  thực hiện treo cờ Tổ quốc nhằm hưởng ứng ngày lễ trọng đại của đất nước.

          Thời gian treo cờ tổ quốc từ ngày 29/8 đến hết ngày 5/9/2023.

          UBND  thị trấn đề nghị các ông, bà trưởng các khu ph có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc treo cờ tổ quốc trên địa bàn dân cư của khu ph mình, nhắc nhở các hộ gia đình thay những lá cờ cũ, rách, phai màu; thay thế bằng lá cờ mới để tạo không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

Việc treo Cờ Tổ quốc trong mỗi dịp lễ, tết là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng phấn đấu xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phồn vinh, giàu mạnh... Đó còn thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha, anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Vậy UBND  thị trấn Thọ Xuân thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân được biết và cùng  nhau thực hiện theo thông báo này./.     

                                                        

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đài truyền thanh(t/b);

- Lưu VH.

KT CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                                 Thái Xuân Kiên

 

                                                                                    

  

thủ tục hành chính