Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Huyện Thọ Xuân: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 18/10/2016 14:40:28

(THO) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTKCLP) trên địa bàn huyện Thọ Xuân có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

 Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, THTKCLP, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác PCTN, THTKCLP gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, THTKCLP gắn với các nội dung lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân.

 

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện khá đồng bộ như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, THTKCLP; đưa các nội dung thực hiện PCTN, THTKCLP  vào xây dựng tiêu chí thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan chức năng của huyện như: Công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện và các ngành, địa phương đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Việc đưa ra xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án và thu hồi tài sản tham nhũng đã được huyện Thọ Xuân thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm qua (2006 - 2016), các ban, ngành ở huyện Thọ Xuân đã tiến hành 257 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN, 19 cuộc thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực: Thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý sử dụng đất đai... Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị, xử lý sai phạm kinh tế hơn 8 tỷ đồng và 465.151,5 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách được hơn 4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 2 tỷ đồng... Các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện đã phát hiện, chuyển các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật 6 vụ, trong đó có 1 vụ tham ô,  5 vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Các vụ việc trên đã tiến hành truy tố xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa cao.

 

Cùng với phát hiện, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện chủ động thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú. Do đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về PCTN, THTKCLP được nâng lên. Việc xem xét, xử lý các vụ việc vi phạm trong quản lý kinh tế thông qua đơn tố cáo và bảo vệ người tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo được sự tin tưởng và đồng thuận trong nhân dân đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTN của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn hạn chế; việc phát hiện các hành vi tham nhũng và lãng phí trong quá trình tự thanh tra, kiểm tra của một số đơn vị vẫn còn yếu. Sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, cấp thôn trong công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai công tác PCTN, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch theo quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả chưa cao.

 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí, trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN. Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN, thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đồng bộ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

Huyện Thọ Xuân: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng

Đăng lúc: 18/10/2016 14:40:28 (GMT+7)

(THO) - Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (PCTN, THTKCLP) trên địa bàn huyện Thọ Xuân có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

 Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, THTKCLP, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác PCTN, THTKCLP gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, THTKCLP gắn với các nội dung lãnh đạo của Đảng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân.

 

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được các cấp ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện khá đồng bộ như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về PCTN, THTKCLP; đưa các nội dung thực hiện PCTN, THTKCLP  vào xây dựng tiêu chí thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan chức năng của huyện như: Công an, viện kiểm sát, tòa án nhân dân huyện và các ngành, địa phương đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Việc đưa ra xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án và thu hồi tài sản tham nhũng đã được huyện Thọ Xuân thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 10 năm qua (2006 - 2016), các ban, ngành ở huyện Thọ Xuân đã tiến hành 257 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về PCTN, 19 cuộc thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực: Thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý sử dụng đất đai... Qua thanh tra phát hiện và kiến nghị, xử lý sai phạm kinh tế hơn 8 tỷ đồng và 465.151,5 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách được hơn 4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác hơn 2 tỷ đồng... Các cơ quan bảo vệ pháp luật của huyện đã phát hiện, chuyển các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật 6 vụ, trong đó có 1 vụ tham ô,  5 vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Các vụ việc trên đã tiến hành truy tố xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa cao.

 

Cùng với phát hiện, điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện chủ động thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, lãng phí, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí bằng nhiều hình thức phong phú. Do đó, nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về PCTN, THTKCLP được nâng lên. Việc xem xét, xử lý các vụ việc vi phạm trong quản lý kinh tế thông qua đơn tố cáo và bảo vệ người tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, tạo được sự tin tưởng và đồng thuận trong nhân dân đối với công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn.

 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhận thức về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCTN của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương còn hạn chế; việc phát hiện các hành vi tham nhũng và lãng phí trong quá trình tự thanh tra, kiểm tra của một số đơn vị vẫn còn yếu. Sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã, cấp thôn trong công tác tuyên truyền, giám sát việc triển khai công tác PCTN, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch theo quy chế dân chủ ở cơ sở hiệu quả chưa cao.

 

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí, trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN. Chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật PCTN, thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai minh bạch kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai... Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp đồng bộ trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, góp phần răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi tham nhũng.

thủ tục hành chính