Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Công khai thủ tục hành chính 2022

Ngày 05/07/2024 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HÓA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số:  1846 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 5 năm 2022

           

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

 

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022;

 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (có Danh mục kèm theo).

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 

1.   Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tích hợp, kết nối các thủ tục hành chính (TTHC), các tiện ích từ Cổng dịch


2

 

vụ công Quốc gia; báo cáo kết quả việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

 

2.  Giao Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

 

3.  Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của đơn vị, bảo đảm việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả và đạt chỉ tiêu được giao; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tái cấu trúc quy trình điện tử để phù hợp với yêu cầu dịch vụ công trực tuyến.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 

 

 

Nơi nhận:

-  Như Điều 3 Quyết định;

-  Văn phòng CP (Cục KSTTHC);

-  Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);

-  CT, các PCT UBND tỉnh (để b/c);

-  Công an tỉnh (theo dõi Đề án 06);

-  Lưu: VT, KSTTHCNC.


 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


 

 

 

Nguyễn Văn Thi


1

 

 

 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ MỨC ĐỘ 4 CỦA

CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH THANH HÓA NĂM 2022

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày            /       /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

 

 

 

 

STT

Tên dịch vụ công/TTHC

Mức độ

Cấp thực

Ghi chú

 

 

 

hiện

 

A

NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THIẾT YẾU ƯU TIÊN TÍCH HỢP, CHIA SẺ DỮ LIỆU DÂN CƯ CỦA CƠ

 

SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VỚI CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CẤP TỈNH  (Theo Phụ lục số 01 Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01

 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

 

I

Sở Tư pháp

 

 

 

1

Đăng ký khai sinh

3

cấp xã

Chuyển từ mức độ 4 về mức độ 3

 

 

 

 

 

2

Đăng ký khai tử

3

cấp xã

Chuyển từ mức độ 4 về mức độ 3

 

 

 

 

 

3

Đăng ký kết hôn

3

cấp xã

Chuyển từ mức độ 4 về mức độ 3

 

 

 

 

 

4

Liên thông đăng ký khai sinh đăng ký

3

cấp xã

Thực hiện khi có sự hướng dẫn của Bộ Tư

 

thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ

 

 

pháp và Văn phòng Chính phủ

 

dưới 6 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký

3

cấp xã

Thực hiện khi có sự hướng dẫn của Bộ Tư

 

thường trú - Trợ cấp mai táng phí

 

 

pháp và Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

6

 

4

cấp tỉnh

(03 thủ tục về cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã

 

 

 

 

được công bố trực tuyến tại Quyết định số

 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp

 

 

4983/QĐ-UBND   ngày   20/11/2020   và

 

 

 

 

Quyết   định   số   1223/QĐ-UBND   ngày

 

 

 

 

07/4/2020)

 

 

 

 

 

II

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản

4

cấp tỉnh

(02 thủ tục của Chi nhánh và Văn phòng


 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

gắn liền với đất do thay đổi thông tin về

 

 

 

Đăng ký đất đai. Thực hiện khi có hướng

 

người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên

 

 

 

dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân,

 

 

 

 

 

địa chỉ);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sở Giao thông Vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Cấp lại giấy phép lái xe

4

 

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Giao

 

 

 

 

 

thông Vận tải

 

 

 

 

 

 

9

Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông

4

 

cấp tỉnh

Thủ  tục  đã  được  công  bố  trực  tuyến  tại

 

vận tải cấp

 

 

 

Quyết   định   số   1223/QĐ-UBND   ngày

 

 

 

 

 

7/4/2020. Thực hiện khi có hướng dẫn của

 

 

 

 

 

Bộ Giao thông Vận tải

 

 

 

 

 

 

IV

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia

4

 

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Giáo

 

 

 

 

 

dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

V

Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

4

 

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Lao

 

 

 

 

(các

động Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

Trung

 

 

 

 

 

tâm Dịch

 

 

 

 

 

vụ việc

 

 

 

 

 

làm)

 

 

 

 

 

 

B

NHÓM DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

 

 

 

 

 

I

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Thăm viếng mộ liệt sĩ

4

 

cấp

 

 

 

 

 

huyện

 

 

 

 

 

 

 

13

Liên thông nhóm thủ tục cấp giấy phép lao

4

 

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ, ngành

 

động cho người lao động nước ngoài làm

 

 

 

trung ương


3

 

 

 

 

việc tại Việt nam và cấp Phiếu Lý lịch tư

 

 

 

 

pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập

4

cấp

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ, ngành

 

hộ kinh doanh và đăng ký thuế

 

huyện

trung ương

 

 

 

 

 

15

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập

4

cấp

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ, ngành

 

hợp tác xã và đăng ký thuế

 

huyện

trung ương

 

 

 

 

 

16

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập

4

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ, ngành

 

liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế

 

 

trung ương

 

 

 

 

 

III

Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Liên  thông  nhóm  thủ  tục  cấp  chứng  chỉ

4

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ, ngành

 

hành nghề khám bệnh và cấp Phiếu lý lịch

 

 

trung ương

 

tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Liên  thông  nhóm  thủ  tục  cấp  chứng  chỉ

4

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ, ngành

 

hành  nghề  dược  và  cấp  Phiếu  lý  lịch  tư

 

 

trung ương

 

pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Đăng  ký  biến  động  quyền  sử  dụng  đất,

3

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tài

 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong

 

 

nguyên và Môi trường

 

các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê,

 

 

 

 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử

 

 

 

 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với

 

 

 

 

đất

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo

3

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tài

 

đánh giá tác động môi trường và thủ tục

 

 

nguyên và Môi trường

 

giao khu vực biển

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo

3

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tài


4

 

 

 

 

đánh giá tác động môi trường và cấp giấy

 

 

nguyên và Môi trường

 

phép nhận chìm ở biển

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo

3

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tài

 

đánh giá tác động môi trường và sửa đổi, bổ

 

 

nguyên và Môi trường

 

sung giấy phép nhận chìm ở biển

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo

3

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tài

 

đánh giá tác động môi trường và thủ tục sửa

 

 

nguyên và Môi trường

 

đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ

3

cấp tỉnh

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tài

 

tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ)

 

 

nguyên và Môi trường

 

trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

 

 

 

 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng

 

 

 

 

ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở

 

 

 

 

hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi về

 

 

 

 

nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ tài

 

 

 

 

chính)

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Liên thông nhóm thủ tục Cấp giấy xác nhận

3

cấp xã

Thực hiện khi có hướng dẫn của Bộ Tư

 

tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn

 

 

pháp

 

 

 

 

 

VI

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,

4

cấp tỉnh

 

 

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy

 

 

 

 

chứng nhận hoàn thành chương trình giáo

 

 

 

 

dục  phổ thông  do  cơ  sở  giáo  dục  nước

 

 

 

 

ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

C

DANH MỤC TRỰC TUYẾN BỔ SUNG

 

 

 

 

I                    Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp


 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

27

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong

4

 

cấp tỉnh

 

 

trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng

 

 

 

 

 

nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện

 

 

 

 

 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

 

 

 

 

 

đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp

 

 

 

 

 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp

 

 

 

 

 

tỉnhhoặc Ban quản lý (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản

4

 

cấp tỉnh

 

 

án, quyết định của tòa án, trọng tài đối đối

 

 

 

 

 

với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng

 

 

 

 

 

nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện

 

 

 

 

 

chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã

 

 

 

 

 

đượcchấp thuận chủ trương đầu tư nhưng

 

 

 

 

 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản

 

 

 

 

 

3 Điều 41 Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54

 

 

 

 

 

Nghị định số 31/2021/NĐCP)  (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đối với

4

 

cấp tỉnh

 

 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận

 

 

 

 

 

chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc

 

 

 

 

 

Ban Quản lý (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu

4

 

cấp tỉnh

 

 

tư (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng

4

 

cấp tỉnh

 

 

nhận đăng ký đầu tư (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu

4

 

cấp tỉnh

 

 

tư (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo

4

 

cấp tỉnh

 


 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần

 

 

 

 

 

vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

 

(BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của

4

 

cấp tỉnh

 

 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

 

 

 

 

 

(BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Thủ  tục  điều  chỉnh  dự  án  đầu  tư  trong

4

 

cấp tỉnh

 

 

trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,

 

 

 

 

 

chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với

 

 

 

 

 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận

 

 

 

 

 

chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của

4

 

cấp tỉnh

 

 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với dự án đầu

 

 

 

 

 

tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của

4

 

cấp tỉnh

 

 

Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33

 

 

 

 

 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu

4

 

cấp tỉnh

 

 

tư  đối với dự  án không thuộc diện chấp

 

 

 

 

 

thuận chủ trương đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm

4

 

cấp tỉnh

 

 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy

 

 

 

 

 

ban nhân dân cấp tỉnh (BQL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm

4

 

cấp tỉnh

 

 

quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của

 

 

 

 

 

Ban Quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7

 

 

 

41

Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt

4

cấp tỉnh

 

 

bằng vào tiền sử  dụng đất, tiền thuê đất

 

 

 

 

trong Khu kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

công trình (đối với các công trình trên địa

 

 

 

 

bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây

 

 

 

 

dựng,  Sở  quản  lý  công  trình  xây  dựng

 

 

 

 

chuyên  ngành,  trừ  các  công  trình  thuộc

 

 

 

 

thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra

 

 

 

 

nhà nước về công tác nghiệm thu công trình

 

 

 

 

xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây

 

 

 

 

dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công

 

 

 

 

trình xây dựng chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sở Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Quyết định điều chuyển tài sản công

4

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

44

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại

4

cấp tỉnh

 

 

đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích

 

 

 

 

kinh doanh, cho thuê

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Mua hóa đơn lẻ

3

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

46

Quyết định thanh lý tài sản công (cấp tỉnh)

4

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

III

Sở Tư pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

3

cấp

liên kết đến dịch vụ "chứng thực bản sao

 

 

huyện ,

điện tử từ bản chính" trên Cổng dịch vụ

 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có

 

 

 

cấp xã

công Quốc gia đã được Văn phòng UBND

 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng

 

 

 

 

tỉnh triển khai tại Công văn số 974/VP-

 

nhận

 

 

 

 

 

KSTTHCNC ngày 31/8/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh

4

cấp tỉnh

 


8

 

 

 

 

nghiệp đấu giá tài sản

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

luật sư

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất

4

cấp tỉnh

 

 

mỹ phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng

4

cấp tỉnh

 

 

khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm

 

 

 

 

quyền của Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ

4

cấp tỉnh

 

 

thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện

4

cấp tỉnh

 

 

nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Cấp  Giấy  xác  nhận  nội  dung  quảng  cáo

4

cấp tỉnh

 

 

thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền

 

 

 

 

giải quyết của cấp tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Công nhận làng nghề

3

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

56

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công

4

cấp tỉnh

 

 

trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh

 

 

 

 

thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh

 

 

 

 

quyết định đầu tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

57

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

công trình (đối với các công trình trên địa

 

 

 

 

bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây

 

 

 

 

dựng,  Sở  quản  lý  công  trình  xây  dựng

 

 

 

 

chuyên  ngành,  trừ  các  công  trình  thuộc

 

 

 


9

 

 

 

 

thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra

 

 

 

 

nhà nước về công tác nghiệm thu công trình

 

 

 

 

xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây

 

 

 

 

dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công

 

 

 

 

trình xây dựng chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

VI

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

4

cấp tỉnh

 

 

giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo

 

 

 

 

dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh

 

 

 

 

nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt

4

cấp tỉnh

 

 

động giáo dục nghề nghiệp đối với trung

 

 

 

 

tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung

 

 

 

 

cấp, doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề

4

cấp tỉnh

 

 

nghiệp, trường trung cấp công lập trực

 

 

 

 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

 

 

và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường

 

 

 

 

trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành

 

 

 

 

phố trực thuộc trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi

4

cấp tỉnh

Nâng lên từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để

 

 

 

 

duy trì việc làm cho người lao động do đại

 

 

 

 

dịch COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Cấp giấy phép môi trường

4

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

63

Cấp đổi giấy phép môi trường

4

cấp tỉnh

 


 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

64

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường

4

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

65

Cấp lại giấy phép môi trường

4

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

66

Giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi

4

 

cấp tỉnh

 

 

Sơn và các khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

4

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

68

Cấp,  điều  chỉnh  Giấy  phép  khai  thác

4

 

cấp tỉnh

 

 

khoáng  sản;  cấp  Giấy  phép  khai  thác

 

 

 

 

 

khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây

 

 

 

 

 

dựng công trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây

4

 

cấp tỉnh

 

 

dựng thông thường trong diện tích dự án

 

 

 

 

 

xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà

 

 

 

 

 

nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho

 

 

 

 

 

phép  đầu  tư  mà  sản  phẩm  khai  thác  chỉ

 

 

 

 

 

được sử dụng cho xây dựng công trình đó)

 

 

 

 

 

bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu

 

 

 

 

 

hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên

4

 

cấp tỉnh

 

 

nước đối với công trình đã vận hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự

4

 

cấp tỉnh

 

 

cố tràn dầu đối với: Các cơ sở hoạt động về

 

 

 

 

 

khai thác, kinh doanh, vận chuyển, chuyển

 

 

 

 

 

tải, sử dụng xăng dầu và các sản phẩm dầu

 

 

 

 

 

gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn

 

 

 

 

 

dầu trên đất liền và vùng biển trên địa bàn

 

 

 

 

 

tỉnh, trừ các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có

 

 

 

 

 

nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11

 

 

 

 

trên đất liền (dưới 20 tấn)

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

4

cấp tỉnh

Nâng lên từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

 

 

 

 

73

Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài

4

cấp tỉnh

Nâng lên từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

nguyên và môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Sở Xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã

4

cấp tỉnh

 

 

hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng

 

 

 

 

nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên

 

 

 

 

phạm vi địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh

4

cấp tỉnh

 

 

quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây

 

 

 

 

dựng công trình theo hình thức kinh doanh

 

 

 

 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp

 

 

 

 

tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Thẩm định đồ  án,  đồ  án điều chỉnh quy

4

cấp tỉnh

 

 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng

 

 

 

 

công trình theo hình thức kinh doanh thuộc

 

 

 

 

thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

dựng lần đầu hạng II, hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

công trình (đối với các công trình trên địa

 

 

 

 

bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây

 

 

 

 

dựng, Sở quản lý công trình xây dựng

 

 

 

 

chuyên ngành, trừ các công trình thuộc

 

 

 

 

thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra

 

 

 

 

nhà nước về công tác nghiệm thu công trình

 

 

 


12

 

 

 

 

xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây

 

 

 

 

dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công

 

 

 

 

trình xây dựng chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Sở Kế hoạch và đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh

 

 

 

 

doanh của liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Sở Công thương

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có

 

 

 

 

điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

nhân kinh doanh mua bán LPG

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

 

 

 

 

85

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

4

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

công trình (đối với các công trình trên địa

 

 

 

 

bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây

 

 

 

 

dựng, Sở quản lý công trình xây dựng xây

 

 

 

 

dựng chuyên ngành, trừ các công trình

 

 

 

 

thuộc thẩm quyền kiểm tra nhà nước về

 

 

 

 

công tác nghiệm thu về công trình xây dựng

 

 

 

 

và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây

 

 

 

 

 

dựng chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp

4

 

cấp tỉnh

 

 

LPG vào chai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Cấp  Giấy  chứng  nhận  cửa  hàng  đủ  điều

4

 

cấp tỉnh

 

 

kiện bán lẻ xăng dầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt

4

 

cấp tỉnh

 

 

động bán hàng đa cấp tại địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

Sở Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

xe ô tô đối với trường hợp giấy phép kinh

 

 

 

 

 

doanh bị mất, bị hỏng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội

 

 

 

 

 

dung của giấy phép kinh doanh hoặc giấy

 

 

 

 

 

phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền

 

 

 

 

 

sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

công trình (đối với các công trình trên địa

 

 

 

 

 

bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây

 

 

 

 

 

dựng, Sở quản lý công trình xây dựng

 

 

 

 

 

chuyên ngành, trừ các công trình thuộc

 

 

 

 

 

thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra

 

 

 

 

 

nhà nước về công tác nghiệm thu công trình

 

 

 

 

 

xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây

 

 

 

 

 

dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công

 

 

 

 


 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

trình xây dựng chuyên ngành)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

tiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

phương tiện chưa khai thác trên đường thủy

 

 

 

 

 

nội địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời

 

 

 

 

 

thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng

 

 

 

 

 

không thay đổi cơ quan đăng ký phương

 

 

 

 

 

tiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ

 

 

 

 

 

quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

4

 

cấp tỉnh

Nâng từ mức độ 3 lên mức độ 4

 

 

 

 

 

 

XII

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh

4

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

101

Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua

4

 

cấp tỉnh

 

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động

4

 

cấp tỉnh

 

 

xuất sắc

 

 

 

 


 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

103

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ

4

 

cấp tỉnh

 

 

tịch UBND tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ

4

 

cấp tỉnh

 

 

tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Thực hiện chính sách khen thưởng đối với

4

 

cấp tỉnh

 

 

tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các

 

 

 

 

 

cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc

 

 

 

 

 

lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Thể dục -

 

 

 

 

 

Thể thao; giải thưởng về Khoa học và Công

 

 

 

 

 

nghệ, Văn học - Nghệ thuật, Báo chí trên

 

 

 

 

 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu

4

 

cấp tỉnh

 

 

cử, suy cử làm chức việc đối với các trường

 

 

 

 

 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật

 

 

 

 

 

tín ngưỡng, tôn giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu

4

 

cấp tỉnh

 

 

cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được

 

 

 

 

 

cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

 

 

 

 

 

có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Thủ tục thành lập hội

4

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

109

Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

4

 

cấp tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

XIII

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa

4

 

cấp tỉnh

 

 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách

 

 

 

 

 

nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc

4

 

cấp tỉnh