Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
93384

Kế hoạch Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023.

Ngày 03/03/2023 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN THỌ XUÂN

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /KH-UBND

   Thị trấn Thọ Xuân, ngày   03  tháng  01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023.

 
 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27 tháng  12 năm 2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2023. UBND thị trấn Thọ Xuân xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

2. Yêu cầu

Cán bộ công chức, các đoàn thể của thị trấn trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao và xác định rõ thời gian hoàn thành, trọng tâm là duy trì các tiêu chí thị trấn ATTP đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra; tổng kết đánh giá và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP.

II. MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung.

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) của cán bộ công chức, viên chức các ngành; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trong việc đảm bảo an ATTP; chủ động ngăn ngừa, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thị trấn.

          2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống được kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần trong năm.

- Ít nhất 90% các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên địa bàn thị trấn có nguồn gốc, xuất xứ.

- Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận bao gồm: Lúa gạo 300 tấn; rau,quả 60 tấn; thịt gia xúc, gia cầm 200 tấn; thủy sản (tôm,cá) 40 tấn. 

- Các sự kiện diễn ra trên địa bàn thị trấn đám hiếu hỷ tổ chức ăn uống được kiểm soát tốt, không để xảy ra các sự cố mất an toàn thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm đông người (từ 30 người trở lên);

- Thực hiện Thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2023

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 1. Công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về ATTP

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch này, để từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và mọi người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tổ chức thực hiện trong tháng 01/2023

- Ủy ban MTTQ thị trấn  phối hợp với Ban văn hóa, đài truyền thanh thị trấn: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng đô thị Văn minh phải gắn với xây dựng thị trấn ATTP.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung phổ biến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ATTP, xây dựng thị trấn ATTP, tầm quan trọng của việc xây dựng thị trấn ATTP, đồng thời làm rõ việc xây dựng đô thị văn minh phải gắn với xây dựng thị trấn ATTP; các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP; các mô hình điển hình, các cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; phê phán những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai chưa thực sự quyết liệt, chưa đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thị trấn ATTP; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật về ATTP để cảnh báo cho người tiêu dùng.

  Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các hội nghị, mít tinh, cổ động; phát tờ rơi; treo bảng tin, băng rôn, pa nô khẩu hiệu trên các trục đường giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư để vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tập trung trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo ATTP thuộc lĩnh vực khu phố được phân công phụ trách; kịp thời đề xuất UBND, Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: hàng tháng.

         Tổ đầu mối chỉ đạo Tổ giám sát ATTP thực hiện tốt công tác cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý của các ngành Nông nghiệp và Công Thương.

         Thời gian thực hiện: Thường xuyên

         Ban chỉ đạo thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, chợ, cửa hàng,v.v. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về ATTP; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATTP.

         Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tránh bỏ sót, trùng lặp, chồng chéo.

         Thời gian thực hiện: Tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu …

    3. Duy trì các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và xây dựng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Hiệu trưởng trường Mầm Non, trường Tiểu học tiếp tục duy trì thực hiện tốt các tiêu chí được công nhận bếp ăn tập thể đủ điều kiện ATTP.

     Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023.

    - Cán bộ Thú Y tiếp tục hướng dẫn các chủ các cơ sở giết mổ cải tạo, mua bổ sung trang thiết thiết bị phục vụ hoạt động giết mổ thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Thực hiện tốt việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở trên địa bàn.  

       Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023

  - Công chức Nông nghiệp tham mưu cho Tổ đầu mối, UBND thị trấn  thực hiện các chỉ tiêu giao đó là Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận bao gồm: Lúa gạo 300 tấn; rau,quả 60 tấn; thịt gia xúc, gia cầm 200 tấn; thủy sản (tôm,cá) 40 tấn. 

     Thời gian thực hiện hoàn thành trước tháng 10/2023.

  - Cán bộ Văn phòng – Thống Kê cùng, Công chức địa chính- Xây dựng cùng với công an Thị trấn chỉ đạo duy trì thực hiện chợ đạt tiêu chuẩn theo quy định dẹp bỏ tình trạng chợ cóc, chợ tạm.

  - Thực hiện xây dựng mô hình Thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao: Các đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí rà soát đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí thị trấn ATTP. Củng cố , duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí thị trấn đạt ATTP.

     Thời gian thực hiện thường xuyên trong năm 2023

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý VSATTP

UBND thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý ATTP thị trấn, Tổ đầu mối, Tổ giám sát cộng đồng khu phố. Tổ giám sát ATTP chợ (nếu có thay đổi về nhân sự hoặc chức năng nhiệm vụ thì mới kiện toàn); Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP, Tổ đầu mối thị trấn; Các Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh ATTP, Tổ đầu mối thị trấn, Tổ giám sát cộng đồng khu phố xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức trức triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả cao.

  5. Công tác giao ban báo cáo định kỳ.

Các Ban chỉ đạo về quản lý ATTP, Tổ đầu mối, tổ giám sát hoạt động định kỳ (Hàng tháng: Tổ đầu mối, Tổ giám sát cộng đồng; hàng quý: Ban chỉ đạo) giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo ATTP, xây dựng kế hoạch cho thời gian tiếp theo đồng thời báo cáo theo quy định:

Tổ giám sát cộng đồng khu phố báo cáo Tổ đầu mối thị trấn trước ngày 20 hàng tháng;

Tổ đầu mối thị trấn tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP thị trấn  trước ngày 22 hàng tháng;

Ban chỉ đạo thị trấn báo cáo Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện trước ngày 25 hàng tháng và báo cáo quý trước ngày 20 tháng cuối quý.   

    IV. NGUỒN KINH PHÍ

    Kinh phí thực hiện từ ngân sách thị trấn và kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.

Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP, tập trung cho công công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP, công tác thanh, kiểm tra; hỗ trợ cho hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng khu phố;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

         1. Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn; thực hiện công tác VSATTP theo chức năng nhiệm vụ được phân công định kỳ tổng hợp báo cáo về UBND thị trấn và các cơ quan chức năng của huyện.

   2. Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp - Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND thị trấn  tăng cường quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chất cấm, hoạt động mua bán trao đổi trên địa bàn toàn thị trấn,

         3. Tài chính - kế toán: tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động công tác của Ban chỉ đạo VSATTP thị trấn, kinh phí bồi dưỡng đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác ATTP, cho các đối tượng trực tiếp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, cơ quan trường học…

  4. Công chức Văn hóa, đài truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kết quả thực hiện công tác VSATTP; xây dựng các tin bài thường kỳ phản ánh về các mô hình, điển hình về thực hiện VSATTP, Phổ biến kiến thức sử dụng thực phẩm an toàn.

   5. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao căn cứ Kế hoạch hành động của UBND thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo thời gian quy định

   6. Tổ giám sát cộng đồng khu phố: Căn cứ kế hoạch tham mưu cấp ủy chi bộ Ban công tác MT xây dựng kế hoạch thực hiện VSATTP tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo VSATTP trong khu phố, đồng thời kiểm tra đôn đốc nhắc nhở nhân dân thực hiện đúng theo quy định về VSATTP.

   7. Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể tham gia có hiệu quả công tác VSATTP, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn “Nói không với thực phẩm bẩn” lên án bài trừ các hành vi vi phạm VSATTP trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP thị trấn Thọ Xuân năm 2023, yêu cầu các thành phần, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                     KT.CHỦ TỊCH

- BCĐ ATTP huyện;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Đảng ủy, UBND TT;                                                                 

- Các thành viên BCĐ, BNN tt;

- Trạm Y tế;

- 5 trường học trên địa bàn tt;

- MTTQ, các đoàn thể tt;

- Các tổ GSCĐ khu phố;                                         

- Lưu: VT.                                                                                    Thái Xuân Kiên

                                                                              

 

                                                

 

 

 

 


 

Phụ lục 01: Phân công phụ trách nội dung thực hiện

xây dựng thị trấn Thọ Xuân đạt tiêu chí ATTP nâng cao

(Kèm theo Kế hoạch số      KH-UBND ngày       /01/2023 của UBND thị trấn Thọ Xuân) 

 
           

TT

Nội dung tiêu chí

Tài liệu chứng minh

Thành viên phụ trách

Thành viên phối hợp

Ghi Chú

I

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

1

Tổ chức bộ máy.

 

 

 

 

1,1

Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo ).

Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (nếu có)

- Đ/c Hồ Thị Vân

 

Tiêu chí duy trì

1,2

Thành lập/kiện toàn Tổ giám sát, tổ tự quản cộng đồng thôn, bản, phố (sau đây gọi tắt là Tổ giám sát).

Quyết định thành lập Tổ giám sát; Quyết định kiện toàn (nếu có).

- Đ/c Hồ Thị Vân

Trưởng các khu phố

Tiêu chí duy trì

2

Thể chế, kế hoạch.

 

 

 

 

2,1

Ban hành Quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát.

- Quy chế hoạt động của BCĐ, Tổ giám sát.
- Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo có đưa giải pháp thực hiện nhiệm vụ; Kế hoạch hoạt động năm (có chi tiết nhiệm vụ hàng tháng) của Tổ giám sát.

- Đ/c Hồ Thị Vân

Trưởng các khu phố

Tiêu chí duy trì

2,2

Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộị  của địa phương có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác đảm bảo ATTP.

- Nghị quyết của HĐND hoặc kế hoạch của UBND về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP.

- Đ/c Hồ Thị Vân  

 

Tiêu chí duy trì

2,3

Chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, bảo đảm ATTP

- Ban hành Chương trình phối hợp hoặc kế hoạch giai đoạn 2022-2025, trong đó có nhiệm vụ cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện
- Báo cáo kết quả thực hiện của UBMTTQ cùng cấp; trường hợp UBND xã trình thẩm định trong quý 3,4 thì bổ sung báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm.

Đ/c Lê Ngọc Hòa

Hồ Thị Vân  

Tiêu chí duy trì

3

Kết quả hoạt động.

 

 

 

 

3,1

Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo có kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động.
'- Biên bản họp hoặc sổ ghi chép giao ban định kỳ hàng quý của Ban Chỉ đạo và hàng tháng của Tổ giám sát.

Hồ Thị Vân

- Lê Thị Hoa, Các khu phố

Tiêu chí duy trì

3,2

Thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về công đảm bảo ATTP.

- UBND xã có các văn bản triển khai đầy đủ, kịp thời và thưc hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao;
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thưc hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của UBND xã

Hồ Thị Vân

- Lê Thị Hoa

Tiêu chí duy trì

4

Thường xuyên cập nhật đầy đủ nội dung thông tin lên phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh” theo quy định.

- Cập nhật đầy đủ thông tin lên phần mềm Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh.

Hồ Thị Vân

- Lê Thị Hoa, Các khu phố

Tiêu chí nâng cao

II.

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN

 

 

 

 

5

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên hệ thống đài truyền thanh hoặc các hình thức tuyên truyền khác.

- Chủ trì triển khai xây dựng cấp phát, tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông: Phát thanh, băng rôn/khẩu hiệu, tờ rơi, pano, đĩa, tin/bài trên Trang điện tử, mạng xã hội,...
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trên địa bàn.

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Tiêu chí duy trì

6

Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

- Chủ trì: Kế hoạch, Giấy mời, tài liệu tập huấn, danh sách tham gia, báo cáo kết quả và các tài liệu chứng minh khác.
- Phối hợp: Văn bản, danh sách tham gia, tài liệu tập huấn

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Tiêu chí duy trì

7

Thực hiện công khai vi phạm pháp luật về ATTP; khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ATTP.

- Công khai các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP bằng các hình thức phù hợp: BC, công văn, văn bản phê duyệt của các cấp có thẩm quyền yêu cầu công khai, tin/bài tuyên truyền, giấy tờ liên quan khác.
- Biểu dương, khen thưởng: các tin/bài truyền thông, quyết định khen thưởng hoặc hình thức khen thưởng khác kèm tài liệu liên quan.

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Tiêu chí duy trì

III.

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH

 

 

 

 

8

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

 - Danh sách thống kê đầy đủ các cs sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Điều 11 NĐ số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của CP;
- Danh sách thống kê đầy đủ các cơ sở dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định;
- Bản phô tô giấy chứng nhận còn hiệu lực.
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định.

- Đ/c Hồ Thị Vân ; Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

 

Tiêu chí duy trì

9

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP tương ứng.

- Danh sách thống kê các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của CP
- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn hoặc Bản phô tô Biên bản kiểm tra của các Đoàn kiểm tra hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ATTP kết luận tuân thủ các quy định (nếu có).
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định.

- Đ/c Hồ Thị Vân ; Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

 

Tiêu chí nâng cao

10

Yêu câu về Chợ kinh doanh thực phẩm (đối với xã có chợ nằm trong quy hoạch) hoặc Cửa hàng kinh doanh thực phẩm (đối với xã không có chợ nằm trong quy hoạch).

- Chợ kinh doanh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn hoặc công nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm.
- Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương thành lập (đối với chợ hạng 1, hạng 2, chợ tạm); do UBND cấp huyện thành lập (đối với chợ hạng 3) đánh giá duy trì các tiêu chí theo Tiêu chuẩn 11856:2017 hoặc Chợ tạm.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cửa hàng còn hiệu lực; Biên bản kiểm tra của các đoàn kiểm tra từ cấp huyện trở lên đánh giá đạt hoặc kết luận tuân thủ các quy định về ATTP còn hiệu lực. Cửa hàng phải thường xuyên duy trì liên tục các quy định.
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định.

- Đ/c Hồ Thị Vân; Lê Thị Hoa

 

Tiêu chí duy trì

11

Tỷ lệ các cơ sở lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định

- Tại các cơ sở có chứng minh nguồn gốc xuất xứ như: Sổ sách ghi chép, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ ghi chép về việc mua/ bán hàng đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm; thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật phải có chứng nhận vệ sinh thú y; thực phẩm bao gói sẵn phải có nhãn hàng hóa với đầy đủ thông tin theo quy định,…
- Kết quả kiểm tra thực tế tại 5 đến 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đ/c Lê Thị Hoa Chủ trì phối hợp

- Hồ Thị Vân, Lê Thị Nga

Tiêu chí nâng cao

12

Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải công bố được sản xuất trên địa bàn thực hiện tự công bố sản phẩm hoặc có bản đăng ký công bố sản phẩm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

- Danh sách thống kê các sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn thuộc diện phải công bố sản phẩm theo quy định.
- Bản Bản tự công bố sản phẩm phô tô và Ảnh chứng minh bản tự công bố đã được đăng tải theo quy định
- Bản phô tô đăng ký công bố sản phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Đ/c Lê Thị Hoa Chủ trì phối hợp

Hồ Thị Vân

Tiêu chí nâng cao

IV.

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

 

 

 

13

Tỷ lệ cơ sở được thanh tra, kiểm tra

 

 

 

 

13

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện trở lên được thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

- Danh sách thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Danh sách thống kê xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Bản phô tô Kế hoạch kiểm tra hoặc thông báo lịch kiểm tra hoặc tài liệu khác có liên quan;
- Bản phô tô Biên bản thanh tra, kiểm tra, thẩm định của các đoàn thanh tra, kiểm tra, thẩm định;
- Báo cáo kết quả khắc phục (nếu có).

- Đ/c Hồ Thị Vân; Lê Thị Hoa, Lê Thị Nga, Trịnh Thị Thơ

 

Tiêu chí nâng cao

13

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã được kiểm tra hàng năm.

- Danh sách thống kê cơ sở theo phân cấp quản lý của UBND xã;
- Hồ sơ kiểm tra, gồm: Kế hoạch, quyết định, thông báo lịch kiểm tra, biên bản, báo cáo kết quả.

- Đ/c Hồ Thị Vân; Lê Thị Hoa, Lê Thị Nga; Trịnh Thị Thơ

 

Tiêu chí duy trì

14

Tỷ lệ cơ sở  vi phạm cam kết/có hành vi vi phạm hành chính được xử lý vi pham theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có).

- Danh sách các cơ sở vi phạm cam kết, gồm các thông tin: tên cơ sở, địa chỉ, nội dung, số lần.
- Danh sách các cơ sở có hành vi vi phạm, gồm các thông tin: tên cơ sở, địa chỉ, hành vi vi phạm, số tiền nộp.
- Hồ sơ xử lý vi phạm đối với các cơ sở thuộc UBND xã quản lý, gồm: biên bản vi phạm; quyết định xử phạt; biên lai thu tiền xử phạt (nếu có); báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở hoặc văn bản chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về ATTP (trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã).

- Đ/c Lê Đình Đại – Tư pháp Chủ trì

phối hợp với các Đ/c Lê Thị Hoa Nông nghiệp; Đ/c Hồ Thị Vân – Lê Thị Nga

Tiêu chí nâng cao

V.

GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

 

 

 

 

15

Quản lý các vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và xử lý sự cố ATTP theo quy định

- Có đầy đủ các báo cáo NĐTP của Trạm Y tế, Trung tâm Y tế theo mẫu quy định tại Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế.
- Có hồ sơ thực hiện các bước điều tra (khi xảy ra NĐTP, sự cố ATTP):  Liệt kê các sự cố xảy ra trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo điều tra truy xuất, xử lý sự cố; thông báo kết quả xử lý sự cố

 - Đ/c Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

 

Tiêu chí nâng cao

16

Tỷ lệ bữa cỗ có từ 30 người ăn trở lên thực hiện ký cam kết tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Danh sách thống kê các bữa cỗ diễn  gồm các thông tin: tên tổ chức/cá nhân, sự kiện, địa điểm, thời gian, người giám sát, kết quả (giám sát và tuân thủ sau sự kiện).
- Bản cam kết tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP.
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định tại một số hộ gia đình đã thực hiện cam kết.

Đ/c Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Đ/C: Hồ Thị Vân

Tiêu chí nâng cao

17

Thực hiện xét nghiệm nhanh về ATTP tại các cơ sở được kiểm tra

Báo cáo kết quả, số liệu xét nghiệm

 - Đ/c Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Đ/C: Hồ Thị Vân

Tiêu chí nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kế hoạch Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023.

Đăng lúc: 03/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN THỌ XUÂN

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /KH-UBND

   Thị trấn Thọ Xuân, ngày   03  tháng  01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023.

 
 

 


          Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 27 tháng  12 năm 2022 của UBND huyện Thọ Xuân về việc triển khai Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP năm 2023. UBND thị trấn Thọ Xuân xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023

2. Yêu cầu

Cán bộ công chức, các đoàn thể của thị trấn trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao và xác định rõ thời gian hoàn thành, trọng tâm là duy trì các tiêu chí thị trấn ATTP đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra; tổng kết đánh giá và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP.

II. MỤC TIÊU

          1. Mục tiêu chung.

Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) của cán bộ công chức, viên chức các ngành; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm trong việc đảm bảo an ATTP; chủ động ngăn ngừa, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn thị trấn.

          2. Mục tiêu cụ thể

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống được kiểm tra, giám sát ít nhất 01 lần trong năm.

- Ít nhất 90% các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên địa bàn thị trấn có nguồn gốc, xuất xứ.

- Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận bao gồm: Lúa gạo 300 tấn; rau,quả 60 tấn; thịt gia xúc, gia cầm 200 tấn; thủy sản (tôm,cá) 40 tấn. 

- Các sự kiện diễn ra trên địa bàn thị trấn đám hiếu hỷ tổ chức ăn uống được kiểm soát tốt, không để xảy ra các sự cố mất an toàn thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm đông người (từ 30 người trở lên);

- Thực hiện Thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao năm 2023

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 1. Công tác thông tin tuyên truyền và đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về ATTP

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch này, để từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và mọi người dân hiểu đầy đủ, sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Tổ chức thực hiện trong tháng 01/2023

- Ủy ban MTTQ thị trấn  phối hợp với Ban văn hóa, đài truyền thanh thị trấn: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về xây dựng đô thị Văn minh phải gắn với xây dựng thị trấn ATTP.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung phổ biến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ATTP, xây dựng thị trấn ATTP, tầm quan trọng của việc xây dựng thị trấn ATTP, đồng thời làm rõ việc xây dựng đô thị văn minh phải gắn với xây dựng thị trấn ATTP; các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP; các mô hình điển hình, các cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; phê phán những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân triển khai chưa thực sự quyết liệt, chưa đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng thị trấn ATTP; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật về ATTP để cảnh báo cho người tiêu dùng.

  Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua các hội nghị, mít tinh, cổ động; phát tờ rơi; treo bảng tin, băng rôn, pa nô khẩu hiệu trên các trục đường giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư để vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, góp sức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và tập trung trong các đợt cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo ATTP thuộc lĩnh vực khu phố được phân công phụ trách; kịp thời đề xuất UBND, Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: hàng tháng.

         Tổ đầu mối chỉ đạo Tổ giám sát ATTP thực hiện tốt công tác cấp giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý của các ngành Nông nghiệp và Công Thương.

         Thời gian thực hiện: Thường xuyên

         Ban chỉ đạo thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, chợ, cửa hàng,v.v. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về ATTP; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác đảm bảo ATTP.

         Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Đoàn kiểm tra của huyện kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tránh bỏ sót, trùng lặp, chồng chéo.

         Thời gian thực hiện: Tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu …

    3. Duy trì các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và xây dựng hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

- Hiệu trưởng trường Mầm Non, trường Tiểu học tiếp tục duy trì thực hiện tốt các tiêu chí được công nhận bếp ăn tập thể đủ điều kiện ATTP.

     Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023.

    - Cán bộ Thú Y tiếp tục hướng dẫn các chủ các cơ sở giết mổ cải tạo, mua bổ sung trang thiết thiết bị phục vụ hoạt động giết mổ thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định. Thực hiện tốt việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở trên địa bàn.  

       Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2023

  - Công chức Nông nghiệp tham mưu cho Tổ đầu mối, UBND thị trấn  thực hiện các chỉ tiêu giao đó là Thực phẩm tiêu dùng thông qua chuỗi, thực phẩm an toàn có xác nhận bao gồm: Lúa gạo 300 tấn; rau,quả 60 tấn; thịt gia xúc, gia cầm 200 tấn; thủy sản (tôm,cá) 40 tấn. 

     Thời gian thực hiện hoàn thành trước tháng 10/2023.

  - Cán bộ Văn phòng – Thống Kê cùng, Công chức địa chính- Xây dựng cùng với công an Thị trấn chỉ đạo duy trì thực hiện chợ đạt tiêu chuẩn theo quy định dẹp bỏ tình trạng chợ cóc, chợ tạm.

  - Thực hiện xây dựng mô hình Thị trấn đạt tiêu chí ATTP nâng cao: Các đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí rà soát đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí thị trấn ATTP. Củng cố , duy trì và nâng cao chất lượng đối với các tiêu chí thị trấn đạt ATTP.

     Thời gian thực hiện thường xuyên trong năm 2023

4. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý VSATTP

UBND thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo về quản lý ATTP thị trấn, Tổ đầu mối, Tổ giám sát cộng đồng khu phố. Tổ giám sát ATTP chợ (nếu có thay đổi về nhân sự hoặc chức năng nhiệm vụ thì mới kiện toàn); Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP, Tổ đầu mối thị trấn; Các Ban chỉ đạo quản lý vệ sinh ATTP, Tổ đầu mối thị trấn, Tổ giám sát cộng đồng khu phố xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức trức triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả cao.

  5. Công tác giao ban báo cáo định kỳ.

Các Ban chỉ đạo về quản lý ATTP, Tổ đầu mối, tổ giám sát hoạt động định kỳ (Hàng tháng: Tổ đầu mối, Tổ giám sát cộng đồng; hàng quý: Ban chỉ đạo) giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác đảm bảo ATTP, xây dựng kế hoạch cho thời gian tiếp theo đồng thời báo cáo theo quy định:

Tổ giám sát cộng đồng khu phố báo cáo Tổ đầu mối thị trấn trước ngày 20 hàng tháng;

Tổ đầu mối thị trấn tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP thị trấn  trước ngày 22 hàng tháng;

Ban chỉ đạo thị trấn báo cáo Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP huyện trước ngày 25 hàng tháng và báo cáo quý trước ngày 20 tháng cuối quý.   

    IV. NGUỒN KINH PHÍ

    Kinh phí thực hiện từ ngân sách thị trấn và kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.

Ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác đảm bảo ATTP, tập trung cho công công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP, công tác thanh, kiểm tra; hỗ trợ cho hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng khu phố;

Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

         1. Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn tham mưu triển khai thực hiện, theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn; thực hiện công tác VSATTP theo chức năng nhiệm vụ được phân công định kỳ tổng hợp báo cáo về UBND thị trấn và các cơ quan chức năng của huyện.

   2. Công chức Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp - Môi trường chủ trì tham mưu cho UBND thị trấn  tăng cường quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi, chất cấm, hoạt động mua bán trao đổi trên địa bàn toàn thị trấn,

         3. Tài chính - kế toán: tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động công tác của Ban chỉ đạo VSATTP thị trấn, kinh phí bồi dưỡng đào tạo tập huấn cho cán bộ làm công tác ATTP, cho các đối tượng trực tiếp sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, cơ quan trường học…

  4. Công chức Văn hóa, đài truyền thanh: Tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kết quả thực hiện công tác VSATTP; xây dựng các tin bài thường kỳ phản ánh về các mô hình, điển hình về thực hiện VSATTP, Phổ biến kiến thức sử dụng thực phẩm an toàn.

   5. Các ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao căn cứ Kế hoạch hành động của UBND thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện theo thời gian quy định

   6. Tổ giám sát cộng đồng khu phố: Căn cứ kế hoạch tham mưu cấp ủy chi bộ Ban công tác MT xây dựng kế hoạch thực hiện VSATTP tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đảm bảo VSATTP trong khu phố, đồng thời kiểm tra đôn đốc nhắc nhở nhân dân thực hiện đúng theo quy định về VSATTP.

   7. Đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể tham gia có hiệu quả công tác VSATTP, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn “Nói không với thực phẩm bẩn” lên án bài trừ các hành vi vi phạm VSATTP trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP thị trấn Thọ Xuân năm 2023, yêu cầu các thành phần, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                     KT.CHỦ TỊCH

- BCĐ ATTP huyện;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

- Đảng ủy, UBND TT;                                                                 

- Các thành viên BCĐ, BNN tt;

- Trạm Y tế;

- 5 trường học trên địa bàn tt;

- MTTQ, các đoàn thể tt;

- Các tổ GSCĐ khu phố;                                         

- Lưu: VT.                                                                                    Thái Xuân Kiên

                                                                              

 

                                                

 

 

 

 


 

Phụ lục 01: Phân công phụ trách nội dung thực hiện

xây dựng thị trấn Thọ Xuân đạt tiêu chí ATTP nâng cao

(Kèm theo Kế hoạch số      KH-UBND ngày       /01/2023 của UBND thị trấn Thọ Xuân) 

 
           

TT

Nội dung tiêu chí

Tài liệu chứng minh

Thành viên phụ trách

Thành viên phối hợp

Ghi Chú

I

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

 

 

 

1

Tổ chức bộ máy.

 

 

 

 

1,1

Thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo ).

Quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo (nếu có)

- Đ/c Hồ Thị Vân

 

Tiêu chí duy trì

1,2

Thành lập/kiện toàn Tổ giám sát, tổ tự quản cộng đồng thôn, bản, phố (sau đây gọi tắt là Tổ giám sát).

Quyết định thành lập Tổ giám sát; Quyết định kiện toàn (nếu có).

- Đ/c Hồ Thị Vân

Trưởng các khu phố

Tiêu chí duy trì

2

Thể chế, kế hoạch.

 

 

 

 

2,1

Ban hành Quy chế, kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát.

- Quy chế hoạt động của BCĐ, Tổ giám sát.
- Kế hoạch hoạt động hàng năm của Ban Chỉ đạo có đưa giải pháp thực hiện nhiệm vụ; Kế hoạch hoạt động năm (có chi tiết nhiệm vụ hàng tháng) của Tổ giám sát.

- Đ/c Hồ Thị Vân

Trưởng các khu phố

Tiêu chí duy trì

2,2

Nghị quyết hoặc Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hộị  của địa phương có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác đảm bảo ATTP.

- Nghị quyết của HĐND hoặc kế hoạch của UBND về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về công tác bảo đảm ATTP.

- Đ/c Hồ Thị Vân  

 

Tiêu chí duy trì

2,3

Chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh thực phẩm chất lượng, bảo đảm ATTP

- Ban hành Chương trình phối hợp hoặc kế hoạch giai đoạn 2022-2025, trong đó có nhiệm vụ cụ thể hàng năm để triển khai thực hiện
- Báo cáo kết quả thực hiện của UBMTTQ cùng cấp; trường hợp UBND xã trình thẩm định trong quý 3,4 thì bổ sung báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm.

Đ/c Lê Ngọc Hòa

Hồ Thị Vân  

Tiêu chí duy trì

3

Kết quả hoạt động.

 

 

 

 

3,1

Ban Chỉ đạo, Tổ giám sát hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo có kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động.
'- Biên bản họp hoặc sổ ghi chép giao ban định kỳ hàng quý của Ban Chỉ đạo và hàng tháng của Tổ giám sát.

Hồ Thị Vân

- Lê Thị Hoa, Các khu phố

Tiêu chí duy trì

3,2

Thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về công đảm bảo ATTP.

- UBND xã có các văn bản triển khai đầy đủ, kịp thời và thưc hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao;
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thưc hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của UBND xã

Hồ Thị Vân

- Lê Thị Hoa

Tiêu chí duy trì

4

Thường xuyên cập nhật đầy đủ nội dung thông tin lên phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh” theo quy định.

- Cập nhật đầy đủ thông tin lên phần mềm Hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đúng quy định tại Điều 7 Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của UBND tỉnh.

Hồ Thị Vân

- Lê Thị Hoa, Các khu phố

Tiêu chí nâng cao

II.

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN

 

 

 

 

5

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên hệ thống đài truyền thanh hoặc các hình thức tuyên truyền khác.

- Chủ trì triển khai xây dựng cấp phát, tổ chức đa dạng các hình thức truyền thông: Phát thanh, băng rôn/khẩu hiệu, tờ rơi, pano, đĩa, tin/bài trên Trang điện tử, mạng xã hội,...
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện trên địa bàn.

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Tiêu chí duy trì

6

Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

- Chủ trì: Kế hoạch, Giấy mời, tài liệu tập huấn, danh sách tham gia, báo cáo kết quả và các tài liệu chứng minh khác.
- Phối hợp: Văn bản, danh sách tham gia, tài liệu tập huấn

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Tiêu chí duy trì

7

Thực hiện công khai vi phạm pháp luật về ATTP; khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ATTP.

- Công khai các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP bằng các hình thức phù hợp: BC, công văn, văn bản phê duyệt của các cấp có thẩm quyền yêu cầu công khai, tin/bài tuyên truyền, giấy tờ liên quan khác.
- Biểu dương, khen thưởng: các tin/bài truyền thông, quyết định khen thưởng hoặc hình thức khen thưởng khác kèm tài liệu liên quan.

Nguyễn Thanh Hải

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Tiêu chí duy trì

III.

CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH

 

 

 

 

8

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

 - Danh sách thống kê đầy đủ các cs sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Điều 11 NĐ số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của CP;
- Danh sách thống kê đầy đủ các cơ sở dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định;
- Bản phô tô giấy chứng nhận còn hiệu lực.
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định.

- Đ/c Hồ Thị Vân ; Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

 

Tiêu chí duy trì

9

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP tương ứng.

- Danh sách thống kê các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của CP
- Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn hoặc Bản phô tô Biên bản kiểm tra của các Đoàn kiểm tra hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ATTP kết luận tuân thủ các quy định (nếu có).
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định.

- Đ/c Hồ Thị Vân ; Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

 

Tiêu chí nâng cao

10

Yêu câu về Chợ kinh doanh thực phẩm (đối với xã có chợ nằm trong quy hoạch) hoặc Cửa hàng kinh doanh thực phẩm (đối với xã không có chợ nằm trong quy hoạch).

- Chợ kinh doanh thực phẩm được cơ quan có thẩm quyền thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn hoặc công nhận chợ kinh doanh thực phẩm đối với chợ tạm.
- Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương thành lập (đối với chợ hạng 1, hạng 2, chợ tạm); do UBND cấp huyện thành lập (đối với chợ hạng 3) đánh giá duy trì các tiêu chí theo Tiêu chuẩn 11856:2017 hoặc Chợ tạm.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cửa hàng còn hiệu lực; Biên bản kiểm tra của các đoàn kiểm tra từ cấp huyện trở lên đánh giá đạt hoặc kết luận tuân thủ các quy định về ATTP còn hiệu lực. Cửa hàng phải thường xuyên duy trì liên tục các quy định.
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định.

- Đ/c Hồ Thị Vân; Lê Thị Hoa

 

Tiêu chí duy trì

11

Tỷ lệ các cơ sở lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm bảo đảm truy xuất được nguồn gốc theo quy định

- Tại các cơ sở có chứng minh nguồn gốc xuất xứ như: Sổ sách ghi chép, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ ghi chép về việc mua/ bán hàng đảm bảo truy xuất được nguồn gốc thực phẩm; thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật phải có chứng nhận vệ sinh thú y; thực phẩm bao gói sẵn phải có nhãn hàng hóa với đầy đủ thông tin theo quy định,…
- Kết quả kiểm tra thực tế tại 5 đến 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Đ/c Lê Thị Hoa Chủ trì phối hợp

- Hồ Thị Vân, Lê Thị Nga

Tiêu chí nâng cao

12

Tỷ lệ sản phẩm thực phẩm thuộc diện phải công bố được sản xuất trên địa bàn thực hiện tự công bố sản phẩm hoặc có bản đăng ký công bố sản phẩm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

- Danh sách thống kê các sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn thuộc diện phải công bố sản phẩm theo quy định.
- Bản Bản tự công bố sản phẩm phô tô và Ảnh chứng minh bản tự công bố đã được đăng tải theo quy định
- Bản phô tô đăng ký công bố sản phẩm và Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Đ/c Lê Thị Hoa Chủ trì phối hợp

Hồ Thị Vân

Tiêu chí nâng cao

IV.

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

 

 

 

 

13

Tỷ lệ cơ sở được thanh tra, kiểm tra

 

 

 

 

13

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện trở lên được thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

- Danh sách thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống;
- Danh sách thống kê xếp loại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Bản phô tô Kế hoạch kiểm tra hoặc thông báo lịch kiểm tra hoặc tài liệu khác có liên quan;
- Bản phô tô Biên bản thanh tra, kiểm tra, thẩm định của các đoàn thanh tra, kiểm tra, thẩm định;
- Báo cáo kết quả khắc phục (nếu có).

- Đ/c Hồ Thị Vân; Lê Thị Hoa, Lê Thị Nga, Trịnh Thị Thơ

 

Tiêu chí nâng cao

13

Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã được kiểm tra hàng năm.

- Danh sách thống kê cơ sở theo phân cấp quản lý của UBND xã;
- Hồ sơ kiểm tra, gồm: Kế hoạch, quyết định, thông báo lịch kiểm tra, biên bản, báo cáo kết quả.

- Đ/c Hồ Thị Vân; Lê Thị Hoa, Lê Thị Nga; Trịnh Thị Thơ

 

Tiêu chí duy trì

14

Tỷ lệ cơ sở  vi phạm cam kết/có hành vi vi phạm hành chính được xử lý vi pham theo thẩm quyền hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (nếu có).

- Danh sách các cơ sở vi phạm cam kết, gồm các thông tin: tên cơ sở, địa chỉ, nội dung, số lần.
- Danh sách các cơ sở có hành vi vi phạm, gồm các thông tin: tên cơ sở, địa chỉ, hành vi vi phạm, số tiền nộp.
- Hồ sơ xử lý vi phạm đối với các cơ sở thuộc UBND xã quản lý, gồm: biên bản vi phạm; quyết định xử phạt; biên lai thu tiền xử phạt (nếu có); báo cáo kết quả khắc phục của cơ sở hoặc văn bản chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về ATTP (trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã).

- Đ/c Lê Đình Đại – Tư pháp Chủ trì

phối hợp với các Đ/c Lê Thị Hoa Nông nghiệp; Đ/c Hồ Thị Vân – Lê Thị Nga

Tiêu chí nâng cao

V.

GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

 

 

 

 

15

Quản lý các vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và xử lý sự cố ATTP theo quy định

- Có đầy đủ các báo cáo NĐTP của Trạm Y tế, Trung tâm Y tế theo mẫu quy định tại Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế.
- Có hồ sơ thực hiện các bước điều tra (khi xảy ra NĐTP, sự cố ATTP):  Liệt kê các sự cố xảy ra trên địa bàn; các văn bản chỉ đạo điều tra truy xuất, xử lý sự cố; thông báo kết quả xử lý sự cố

 - Đ/c Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

 

Tiêu chí nâng cao

16

Tỷ lệ bữa cỗ có từ 30 người ăn trở lên thực hiện ký cam kết tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

- Danh sách thống kê các bữa cỗ diễn  gồm các thông tin: tên tổ chức/cá nhân, sự kiện, địa điểm, thời gian, người giám sát, kết quả (giám sát và tuân thủ sau sự kiện).
- Bản cam kết tuân thủ các quy định về bảo đảm ATTP.
- Kết quả kiểm tra thực tế của thành viên Tổ thẩm định tại một số hộ gia đình đã thực hiện cam kết.

Đ/c Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Đ/C: Hồ Thị Vân

Tiêu chí nâng cao

17

Thực hiện xét nghiệm nhanh về ATTP tại các cơ sở được kiểm tra

Báo cáo kết quả, số liệu xét nghiệm

 - Đ/c Trịnh Thị Thơ, Lê Thị Nga

Đ/C: Hồ Thị Vân

Tiêu chí nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

thủ tục hành chính